สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share

สภาพทั่วไป

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 104 หมู่ที่ 6 บ้านจิก ตำบลแพงใหญ่อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

1.2 อาณาเขต

1.3 เนื้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 17,500 ไร่ หรือ ประมาณ 28 ตารางกิโลเมตร

1.4 ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ พื้นที่มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับกับที่ดอน ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทรายมีการทำเกษตรกรรมเป็นหลัก ปลูกข้าว และพืชผักอื่น ๆ เช่น พริก ข้าวโพด ฟักทอง เป็นต้น

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ รวม 13 หมู่บ้าน ดังนี้

1.5 ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร ของตำบลแพงใหญ่ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,794 คน จำแนกเป็นชาย 2,440 คน หญิง 2,354 มีความหนาแน่นเฉลี่ย 171.21 คน/ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,290 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางนี้

 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร ชาย หญิง
1 แสง 119 430 215 215
2 กลาง 116 403 208 195
3 แดง 92 291 155 136
4 หนองเป็ด 87 285 143 142
5 หนองดินจี่ 116 428 221 207
6 จิก 129 475 246 229
7 แพง 96 408 201 207
8 บากนาเจริญ 88 324 162 162
9 โนนดอนกลอย 99 433 238 195
10 โนนสมบูรณ์ 97 351 180 171
11 แสง 71 307 145 162
12 จิก 61 287 142 145
13 โคกสะอาด 113 372 184 188
  รวม 2,440 2,354 4,794 1,290

 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

3.3 การสาธารณสุข

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

มีถนนลาดยาง 4 สาย ดังนี้

4.2 การไฟฟ้า

4.3 แหล่งน้ำธรรมชาติ

4.4 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

5. ข้อมูลอื่นๆ

5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ อบต.

5.2 มวลชนจัดตั้ง