สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายไพทูลย์ ญาณรมย์
 
 
ประธานสภาฯ
 
     
     
 
นายปรีดา แสนทวีสุข
 
นางวัฒนา ไท้ทอง
รองประธานสภาฯ
 
ปลัดฯ/เลขานุการสภาฯ
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายปราโมทย์ ศิรินนท์
นายบัวสา อรอินทร์
นายณรงค์ กำไรทอง
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
     
นายไพทูลย์ ญาณรมย์
นางพิสมัย สายแวว
นางหนูเตียง ท้าวทอง
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
     
นายบุญไทย บุญทอง
นายบุญมา รุ่งเรือง
นางวิริยา เขื่อนติยะ
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
     
นายสายสมร แดนพันธ์
นางสุรภี จันทะสาร
นายนิพนธ์ มณีงาม
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 6
     
นางพิสมัย คำพันธ์
นายจันที คำประวัติ
นายกุศล สายเบาะ
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
     
นายบัวไข ศรีสิทธิ์
นายเกียรติพงษ์ เกษเจริญคุณ
นายบุญเรือง เบิกบาน
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม. 9
     
นายปรีดา แสนทวีสุข
นายสมัย จารุกมูล
นายสงวน พันธ์เภา
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 10
ส.อบต. ม. 11
     
นายบัวลา พันธ์เภา
นายทินกร สีลากุล
นายธงชัย หงษ์สุข
ส.อบต. ม. 11
ส.อบต. ม. 12
ส.อบต. ม. 12
     
 
นายพุทธา สายสีดา
นายสิบศรี แช่มชื่น
 
ส.อบต. ม. 13
ส.อบต. ม. 13