สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแพงใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 75%
ปานกลาง - 25%
น้อย - 0%

Total votes: 4
The voting for this poll has ended on: 15 ต.ค. 2015 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางสาวหทัยทิพย์ บุตรน้อย
 
 
หัวหน้าสำนักปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางพรสิริ สีหานาม
นางประคบ ศรีคงแก้ว
นางสาวพรพรรณ พวงทอง
บุคลากร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นิติกร
     
นายสุนทร จันชะนะ
นางสาวญาติมา หอมหวล
นางเรืองฤทธิวรรณ นันตะวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
     
     
พนักงานจ้าง
     
นางสาวธาริดา สายแวว
นายมนตรี เพิ่มพูล
นายคมสัน ใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถ
     
 
นายเรืองฤทธิ์ อรอินทร์
นายสุนทร แดนพันธ์
 
นักการภารโรง
พนักงานรักษาความปลอดภัย